Sprzedaż, montaż, serwis

1 stycznia 2008 r. przyniósł zakończenie okresu przejściowego na przepisy zawarte w art. 66 punkt 1a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (Prawo o Ruchu Drogowym, Dz.U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Oznacza to, że wszelkie pojazdy powyżej 3,5t DMC (również ciągniki siodłowe o DMC zestawu powyżej 3,5t) od tego dnia powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości. Są jednak wyjątki od tej reguły:

• podwozia powyżej 12t DMC oraz ciągniki siodłowe
o DMC zestawu powyżej 12t zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce przed 1 stycznia 1988 roku

• podwozia powyżej 3,5t DMC, nie więcej niż 12t DMC oraz ciągniki siodłowe o DMC zestawu powyżej 3,5t nie więcej niż 12t, zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce przed 1 października 2001 roku

• samochody ciężarowe, które ze względów konstrukcyjnych nie osiągają prędkości większej niż 90 km/h.

• pojazdy specjalne lub używane do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych RP i jednostek ochrony przeciwpożarowej

• pojazdy zabytkowe

• pojazdy używane do prowadzenia badań naukowych na drogach

• pojazdy przeznaczone wyłącznie do robót publicznych na obszarach miejskich.

Podczas badania technicznego diagnosta ma obowiązek stwierdzić, czy pojazd spełnia wymagania art. 66 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, czyli musi sprawdzić, czy pojazd, wobec którego Ustawa wymaga wyposażenia w ogranicznik prędkości, takie urządzenie posiada. W związku z powyższym, POLSKA IZBA STACJI KONTROLI POJAZDÓW wydała pismo informujące nr PISKP/MB/2/1/2008, z dnia 7 stycznia 2008 roku, przedstawiające tryb postępowania w przypadku, gdy do badania technicznego na stacji kontroli pojazdów zgłosi się pojazd podlegający obowiązkowi wyposażenia w homo- logowany ogranicznik prędkości:

1. Pojazdy, w których ogranicznik prędkości został zamontowany fabrycznie. Pomimo, że wszelkie pojazdy ciężarowe zarejestrowane po raz pierwszy na terenie RP po 30 kwietnia 2004 roku obligatoryjnie muszą być wyposażone w ogranicznik prędkości, o czym świadczy wyciąg ze świadectwa homologacji (dostarczany jedynie z fabrycznie nowymi pojazdami, kupionymi na terenie RP), jak również pomimo pokazania Instrukcji Obsługi Pojazdu stwierdzającej istnienie ogranicznika prędkości w danym typie pojazdów (takie dwie możliwości „udowodnienia” istnienia ogranicznika prędkości daje Ustawa) możemy spotkać się z żądaniem udowodnienia faktu działania ogranicznika prędkości.

2. Jeśli ogranicznik prędkości został zamontowany poza fabryką produkującą pojazd i był montowany w ostatnim okresie, wystarczy okazanie świadectwa kalibracji i numeru homologacji tego ogranicznika.

3. W przypadku pojazdów, które ogranicznika prędkości nie posiadają, a podlegają postanowieniom art. 66 Ustawy należy takowy ogranicznik jak najszybciej założyć. Dostaniemy wówczas również stosowny certyfikat kalibracji, który zawiera m.in. nr homologacji, a także dołączana jest również wklejka na szybę z danymi ogranicznika. Druga droga to wystąpienie przez właściciela pojazdu do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o indywidualne odstępstwo od warunków technicznych dla danego pojazdu. Do wniosku należy dołączyć opinie stacji, na jej druku firmowym, w zakresie wnioskowanego odstępstwa. Należy przy tym pamiętać, że procedura odstępstwa od warunków technicznych może potrwać nawet do 60 dni, co wiąże się z przerwą w eksploatacji pojazdu. Ponadto fakt wystąpienia z wnioskiem nie oznacza automatycznie zgody. Przypadek taki należy odpowiednio umotywować, np. zaawansowanym wiekiem pojazdu, który uniemożliwia technicznie rozwinięcie takowej prędkości.
W art. 66 Ust. 1b pkt 3 Prawa o Ruchu Drogowym, ustawodawca dopuścił, że przepis art. 66 Ust. 1a nie doty- czy pojazdu, który ze względów konstrukcyjnych, nie rozwija prędkości większej niż 90 km/h dla samochodu ciężarowego. W tym celu należy przedstawić wyciąg ze świadectwa homologacji, bądź też wiarygodne dane pocho- dzące od producenta, np. z instrukcji obsługi.